kliczek.pl szysza.pl blackcraft.pl rapmysli.pl tniesz.pl utnie.pl teds.pl zwierzofotki.pl motoperelki.pl tewersy.pl polewzrozmow.pl lusi.pl
Kochasz.pl
Kochasz.pl
 
Dodaj link lub artykuł (zamknij)

Trwa ładowanie danych...

Regulamin

Regulamin serwisu Kochasz.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Niniejszy regulamin zwany dalej "Regulaminem", określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym zarejestrowanym pod domeną lubisz.pl, zwanym dalej "Serwisem", zasady korzystania z tych usług oraz zasady dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, będących osobami fizycznymi.

2) Umożliwienie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Właściciela na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem oraz na podstawie Regulaminu.

3) Postanowienia Regulaminu odnoszą się do wszystkich świadczonych w ramach Serwisu usług, za wyjątkiem usług, dla których zastrzeżono odrębne regulaminy. Właściciel obowiązany jest każdorazowo wskazać, że dla usługi został zastrzeżony odrębny regulamin.

4) Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do usług w ramach Serwisu jest otwarty i dostępny dla każdego Użytkownika posiadającego możliwość podłączenia do publicznej sieci Internet.

5) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://kochasz.pl/regulamin

6) Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

II. DEFINICJE

1) Właściciel - właścicielem Serwisu jest EMANUEL CABAN CONSULTING z siedzibą w Rzeszowie, ul. Strażacka 12C lok. 2, 35 - 312 Rzeszów; REGON: 80711046; NIP: 8321932869;

2) Użytkownik - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (w rozumieniu art. 33 i n. Kodeksu Cywilnego) korzystająca z Serwisu;

3) Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik posiadający konto w Serwisie utworzone przy wykorzystaniu Formularza Rejestracyjnego;

4) Serwis - portal internetowy, pozycjonowany za pośrednictwem publicznej sieci Internet, dostępny pod adresem lubisz.pl;

5) Usługa - usługi świadczone przez Właściciela na rzecz Użytkowników, na podstawie i zgodnie z Regulaminem;

6) Formularz Kontaktowy - dokument elektroniczny dostępny w Serwisie, przeznaczony do kontaktu Użytkownika z Właścicielem;

7) Formularz Rejestracyjny - dokument elektroniczny dostępny w Serwisie, przeznaczony do rejestracji Użytkownika w Serwisie;

8) Rejestracja - utworzenie indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie przy wykorzystaniu Formularza Rejestracyjnego. Rejestracja obejmuje wypełnienie i przesłanie Właścicielowi formularza rejestracyjnego, oraz aktywację konta za pośrednictwem kodu wygenerowanego i przesłanego automatycznie przez system teleinformatyczny Właściciela na adres poczty e-mail podany przez Użytkownika.;

9) Publikacja - link do wskazanej przez Użytkownika witryny internetowej zawierającej artykuły, treści lub publikacje, opatrzony opisem Użytkownika.

10) Zbiór Publikacji - katalog Publikacji zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie;

III. USŁUGI

1) W ramach Serwisu Właściciel świadczy usługi w zakresie:

a) Umożliwienia przeglądania przez Użytkowników Publikacji, Zbioru Publikacji oraz komentarzy zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników;

b) oddawanie głosów "tak" lub "nie" w odniesieniu do materiałów zamieszczonych w Serwisie;

c) zapewnienie miejsca (przestrzeni wirtualnej) na serwerach Właściciela, celem umożliwienia Użytkownikom dodawania komentarzy (także odpowiedzi na komentarze) oraz publikacja komentarzy;

d) umożliwienie Użytkownikom dodawania Publikacji oraz publikacja Publikacji w formie Zbioru Publikacji w Serwisie;

e) umożliwienie Użytkownikom zadawania pytań i zgłaszania sugestii Właścicielowi za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zamieszczonych w Serwisie;

2) Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu mają charakter nieodpłatny. Właściciel zastrzega, że może świadczyć inne usługi związane z Serwisem, których rodzaje i warunki świadczenia (w tym ewentualna odpłatność) określane są w odrębnych regulaminach.

3) Korzystanie z części Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymaga Rejestracji. Właściciel zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć, że korzystanie z Usługi wymagana Rejestracji.

4) Właściciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług, rozszerzenia katalogu oferowanych Usług, jak również zmiany funkcjonalności oraz wyglądu zewnętrznego serwisu w każdym czasie, bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników.

5) Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych i deweloperskich Serwisu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Serwisu lub niedziałanie Serwisu spowodowane pracami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym lub wynikające z przyczyn niezależnych od Właściciela. O prowadzeniu prac, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w miarę możliwości, przewidywanym terminie ich zakończenia Właściciel poinformuje Użytkowników przez ogłoszenie zamieszczone w Serwisie lub przesłanie Zarejestrowanym Użytkownikom wiadomości na adres poczty e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

1) Dla prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:

a) połączenia z publiczną siecią Internet;

b) przeglądarki internetowej: Internet Explorer , Firefox, Google Chrome, Safari, Opera

c) oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies;

d) konta poczty elektronicznej (e - mail) - dla Zarejestrowanych Użytkowników;

V. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1) Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu. W przypadku Usług wymagających Rejestracji, Rejestracja jest równoznaczna z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

2) Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z prawem, w szczególności przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 93 nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508, z późn. zm.), Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz zasadami Netykiety. Za korzystanie z Serwisu niezgodnie z niniejszym oraz innymi postanowieniami Regulaminu Właściciel nie odpowiada.

3) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i treści zamieszczane w Serwisie.

4) Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać w Serwisie jedynie treści lub Publikacje do których posiada pełnię stosownych praw. Zabrania się zamieszczania w Serwisie treści lub Publikacji powodujących naruszenie praw, a w szczególności praw autorskich lub praw pokrewnych oraz innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim, jak również dóbr osobistych osób trzecich.

5) Właściciel nie ma obowiązku weryfikacji materiałów, treści, Publikacji lub komentarzy zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników.

6) Użytkownik nie może zmieniać, uzupełniać, poprawiać usuwać, ani w żaden inny sposób modyfikować treści Publikacji zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie.

7) Zakazuje się zamieszczania treści (w tym komentarzy) lub Publikacji niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, reklamowych, spamu, wulgarnych, pornograficznych, zawierających treści lub propagujących poglądy rasistowskie, faszystowskie, nacjonalistyczne, nawołujących do nienawiści, ksenofobii lub obraźliwych w jakikolwiek inny sposób oraz linków do witryn internetowych zawierających takie materiały/treści. Właściciel zastrzega sobie prawo do redagowania, usuwania, ukrywania lub skracania tekstów, materiałów/treści naruszających niniejszy ppkt. Użytkownik oświadcza, iż jest mu wiadome, że za zamieszczanie materiałów/treści niezgodnych z prawem grozi odpowiedzialność prawna, w tym karna lub cywilna.

8) Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem materiałów lub treści w postaci zdjęć lub innych zawierających osobisty wizerunek lub inne dobra osobiste tych Użytkowników, lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który zamieścił przedmiotowe materiały lub treści.

9) Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania/publikowania w Serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane na podstawie umowy lub przepisów prawa.

10) Użytkownik umieszczając Publikacje i komentarze w Serwisie, także pomimo późniejszego usunięcia konta lub materiałów/treści, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany Publikacji i komentarzy, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) w stosunku do zamieszczanych materiałów/treści udziela Właścicielowi w zakresie w jakim prawa te przysługują Użytkownikowi, bezterminowej (trwającej również po usunięciu konta lub materiałów/treści z Serwisu), niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych, w szczególności na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, a także:

a) prawa rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym również za pośrednictwem systemów informatycznych, poprzez publiczną sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części);

b) prawa publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania w Serwisie oraz prawa innego publicznego udostępnienia;

c) prawa publikacji utworów w Serwisie oraz w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym publikatorze (w tym także telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych);

d) prawa do modyfikowania utworów, w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu;

e) prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania utworów oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji;

f) prawa tłumaczenia, przystosowywania, wprowadzania zmian, w tym zmian układu (całości lub którejkolwiek części);

g) prawa udzielania sublicencji w granicach uprawnień przyznanych Właścicielowi w Regulaminie.

11) Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:

a) wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie z powodu korzystania przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;

b) wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie wskutek zablokowania dostępu lub usunięcia konta Użytkownika zgodnie z pkt. VI ppkt. 4 Regulaminu;

c) Wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie z powodu ujawnienia przez Użytkownika danych osobowych lub haseł Zarejestrowanego Użytkownika umożliwiających dostęp do konta Zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie;

d) wszelkie szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem;

e) materiały, treści zamieszczane na witrynach internetowych, do których linki/odesłania zamieszczone/opublikowane są w Serwisie;

f) materiały, treści zamieszczane na witrynach internetowych, do których linki/odesłania zamieścił w Serwisie Użytkownik;

g) działanie serwisów prowadzących konta poczty e-mail Użytkowników, w szczególności w zakresie blokowania wiadomości przesyłanych przez Właściciela oraz ochrony "antyspamową".

VI. UMOWA

1) Zawarcie umowy następuje z chwilą dokonania przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności w Serwisie w zakresie Usług świadczonych w Serwisie, (np. zamieszczenia komentarza, wystawienia oceny materiałów prezentowanych w serwisie, wysłania zapytania do Właściciela w sprawach dotyczących serwisu). Dokonanie niektórych czynności w zakresie Usług świadczonych w Serwisie wymaga Rejestracji.

2) Zawarcie umowy w stosunku do czynności wymagających Rejestracji następuje z chwilą Rejestracji konta Użytkownika w Serwisie. Rejestracja wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

3) Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać swojego konta oraz haseł dostępu do konta innym podmiotom. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez osoby inne niż Użytkownik przy wykorzystaniu konta Użytkownika.

4) Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia lub czasowego zablokowania dostępu do konta według uznania Właściciela, w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracyjnym, a także wówczas gdy Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób naruszający prawa, dobra osobiste, innych Użytkowników lub osób trzecich.

5) Umowa o świadczenie Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

6) Umowa o świadczenie Usług wymagających Rejestracji rozwiązuje się na skutek usunięcia konta przez Zarejestrowanego Użytkownika.

7) Niezależnie od postanowień ppkt 6 powyżej Właściciel może, bez podania przyczyny rozwiązać umowę z Użytkownikiem z zachowaniem 3 dniowego terminu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy następuje przez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym, a następnie usunięciu konta Użytkownika w Serwisie.

VII. REKLAMACJE

1) Użytkownik może złożyć reklamację w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie przez Właściciela.

2) Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub drogą mailową na adres: kontakt"małpa"Lubisz.pl w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy złożenia reklamacji.

3) W reklamacji Użytkownik wskazuje obowiązki, których niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie jest przedmiotem reklamacji oraz zwięźle podaje na czym polega ich niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie.

4) Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Właściciel zastrzega prawo do pozostawienia bez rozpoznania reklamacji oczywiście niezasadnych lub złożonych niezgodnie z procedurą reklamacyjną.

VIII. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1) Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jest Właściciel. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:

a) rejestracji w Serwisie;

b) korzystania z Usług oferowanych w Serwisie;

c) obsługi reklamacji;

d) udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego lub poczty e-mail korespondencję;

e) innych celach na podstawie indywidualnej zgody Użytkownika.

2) Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich zmiany lub uzupełnienia. Uprawnienie to może być zrealizowane w ten sposób, że Użytkownik samodzielnie dokona zmian w Formularzu Rejestracyjnym swojego konta bądź poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres poczty e-mail: admin@Lubisz.pl. Przez akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, iż został o poinformowany o prawach, o których mowa w niniejszym ppkt.

3) Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne, aby Użytkownik mógł korzystać z wymagających rejestracji Usług oferowanych w Serwisie.

4) W ramach Serwisu Właściciel przetwarza następujące dane: nick (login) i adres e-mail, a jeśli Użytkownik zgłosi reklamację lub skorzysta z Formularza Kontaktowego to również: imię i nazwisko. Ponadto przetwarzany jest również adres IP Użytkownika.

5) Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również przez inne podmioty niż Właściciel, w celach objętych zgodą Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez podmioty inne niż Właściciel, każdorazowo wymaga zgody Użytkownika.

6) Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, przez stosowanie środków technicznych i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

7) Właściciel spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym zarejestrował wszystkie zbiory wymagające takiej rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

8) Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, Policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.

9) W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

10) Właściciel informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu, informacje o przeglądarce, czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. Właściciel zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których mowa powyżej podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

11) Właściciel informuje, że każdy plik umieszczony w Serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami - loginem Użytkownika, datą jego publikacji oraz numerem IP komputera z którego został wysłany.

IX. POLITYKA COOKIES

1) Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach "cookies".

2) Pliki "cookies" (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki "cookies" oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu ? [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ?.

4) Pliki "cookies" wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików "cookies": "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). "Cookies" "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki "cookies" przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików "cookies":

a) "niezbędne" pliki "cookies", umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki "cookies" wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki "cookies" służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) "wydajnościowe" pliki "cookies", umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) "funkcjonalne" pliki "cookies", umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) "reklamowe" pliki "cookies", umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików "cookies" w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików "cookies". Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8) Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9) Pliki "cookies" zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10) W Serwisie wyświetlane są pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy. Niektórzy z tych reklamodawców mogą używać takich technologii jak pliki "cookies", czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na stronach Serwisu spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających adres IP Użytkownika, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzysta i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash.

11) Ponadto Serwis może wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik cookie, kiedy Użytkownik odwiedza strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick. Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika ("interest based targeting"). Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które przeglądał Użytkownik. System DART wykorzystuje informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika. Istnieje w każdej chwili możliwość wyłączenia tego systemu za pośrednictwem tej strony.

12) Właściciel informuje, że ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze stron Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

13) Pole wyszukiwania w Serwisie ("Szukaj") zostało opracowane przez firmę Google Inc. ("Google"). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że polityka prywatności firmy Google (dostępna pod adresem http://www.google.pl/privacy.html) będzie stosowana podczas korzystania z opcji "Szukaj", a korzystając z tej opcji Użytkownik wyraża zgodę na używanie przez firmę Google jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Google.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu, Właściciel poinformuje przez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości na adres poczty e-mail Zarejestrowanych Użytkowników. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Serwisie lub wysłania wiadomości na adres poczty e-mail Zarejestrowanych Użytkowników.

2) Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu (Zarejestrowany Użytkownik - usunąć konto) w terminie przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Brak zaprzestania korzystania z Serwisu lub nieusunięcie konta zgodnie ze zdaniem poprzedzającym poczytuje się za akceptację zmian w Regulaminie.

3) Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.09.2013

4) Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla wszelkich spraw związanych z korzystaniem z Serwisu jest prawo polskie.

5) Zastrzeżenie prawne zawarte w punkcie IX POLITYKA COOKIES jest chronione prawem autorskim, które przysługują IAB Polska (więcej informacji o plikach "cookies" na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej).